مدیر عامل

حسن مهدی‌پور

نائب رئیس هیئت‌مدیره

بابک مهدی‌پور

رئیس هیئت مدیره

هادی مهدی‌پور