شرکت ائل‌سون آراز ارسباران

شرکت ائل‌سون آراز ارسباران به شماره ثبت … در تاریخ … در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری به ثبت رسیده است. این شرکت در راستای ایجاد تسهیلات گردشگری ایجاد گردیده و مجموعه هتل و کمپ گردشگری ائل‌یوردی زیر مجموعه این شرکت می‌باشد. 

هتل ائل‌یوردی کلیبر